📢 Platí letní otevírací doba ⚠️

Dnes otevřeno: Pro dospělé: zavřeno, Děti a mládež zavřeno Týdenní pracovní doba

Fondy a služby knihovny

Fondy

Fond knihovny ke 31.12.2019 čítal 66 388 knihovních jednotek souhrnně za všechna oddělení. V uvedeném roce knihovna nakoupila 2 228 knihovních jednotek, 419 přijala darem a úbytek za rok činil 2 549 knihovních jednotek.

Služby

Otevírací doba pro veřejnost je 36 hodin týdně. V nabídce jsou k vypůjčení knihy, časopisy, noviny, mapy, mluvené slovo a hudba. Lze zapůjčit i čtečky elektronických knih. V oddělení pro děti a mládež jsou k zapůjčení společenské hry, hlavolamy a Kouzelné čtení s elektronickou tužkou Albi. Od prosince 2019 nabízí online katalog knihovny rovněž e-knihy; aktuálně je výběr z 10 tisíc titulů. Knihovna zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu. K dispozici jsou i další služby: informační, datové, reprografické a další (pronájem čítárny s multimediálním vybavením, zapůjčení dioptrických brýlí v odd. pro dospělé, bibliobox, aj.)

Výkon regionálních funkcí

Městská knihovna v Semilech byla pověřena - dle znění Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (§ 11, odst. 4) - výkonem regionálních funkcí pro oblast knihoven Semilska.Finanční prostředky na zajištění výkonu regionálních funkcí pocházejí z rozpočtu Libereckého kraje.

Obsluhované knihovny

Regionální oddělení MěK Semily obsluhuje8 knihoven profesionálních, 1 pobočka profesionální knihovny, 56 knihoven neprofesionálních, 2 pobočky obecních knihoven, celkem 67 obsluhovaných knihoven.

Základní standardy regionálních funkcí

- poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy

- rozbory a statistika knihovnických činností

- vzdělávání knihovníků, porady

- tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

- pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

- nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele a jejich distribuce

- servis automatizovaných knihovních systémů

- další služby knihovnám (spolupráce při vývoji webové prezentace knihoven; v rámci rozvozů distribuce časopisu Světlik, meziknihovních výpůjček, knihovnických tiskopisů a dalších pomůcek, aj.)

Kulturní a vzdělávací činnost

Městská knihovna Semily pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro všechny věkové skupiny populace.

Besedy a pořady pro mateřské školy

Oddělení pro děti a mládež zve školky ze Semil a okolí na besedy dvakrát ročně. Besedy jsou založené na knížkách převážně současných autorů. Jejich cílem je podpora čtenářské pregramotnosti. Programy jsou interaktivní, čtení se střídá s aktivitami, pohybovými hrami a scénkami.

Dílny čtení a besedy pro základní školy

Knihovna vytvořila koncepci navazujících kulturně-vzdělávacích programů pro žáky základních škol již od 1. tříd. V dílnách čtení se seznamují s novinkami na knižním trhu, učí se orientovat v knihovním fondu a vybrat si vhodnou knihu pro svůj věk. Besedy pro první stupeň ZŠ jsou založené na jedné konkrétní knize; z ní se čte, vede se diskuze, plní různé aktivity. Ideální je navštívit v každém ročníku jednu dílnu a jednu besedu. Pro druhý stupeň nabízí knihovna dílny čtení a tematické besedy, např. poezii nebo naučnou literaturu. Zájemcům v 8. ročníku představí oddělení pro děti a mládež nově vzniklou sekci Youngadult a pomaluj jim otevírá dveře do oddělení pro dospělé.

Besedy a programy pro veřejnost

Besedy pro veřejnost pořádá oddělení pro dospělé pravidelně a na různá témata. Velké oblibě se těší regionální tématika a sebepoznání. Dále jsou zváni spisovatelé, cestovatelé… kdo ještě?

Oddělení pro děti a mládež pořádá besedy dvojího typu. Jednak příležitostně zve autory dětských knížek, zároveň však nabízí vlastní programy pro veřejnost na stejné bázi, jako jsou programy předškolní či školní.

Pravidelné akce

Mezi pravidelné akce knihovny patří celorepubliková Noc s Andersenem – tematický program pro děti mladšího školního věku s přespáním v knihovně. V posledním srpnovém týdnu probíhá Pohádkový konec léta. Dvoudenní program je určený dětem přibližně od 3 do 9 let. Jeho koncept opět stojí na zvolené knize a je plný hravého soutěžení s milou odměnou. Druhý den programu je věnován tvořivým dílničkám. Knihovna od roku 2017 pořádá literární soutěž. V květnu a červnu již tradičně probíhá Slavnost Slabikáře – pasování prvňáčků na čtenáře. Zhruba jednou měsíčně pořádá knihovna Burzu knih (sestávající z vyřazených či darovaných svazků).

Vzdělávací kurzy

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Je určena pro občany ČR v důchodovém věku (či invalidním důchodu). Městská knihovna Semily nabízí po dvou kurzech v každém semestru. Studium probíhá v čítárně 1x za dva týdny. Každý kurz obsahuje 6 videopřednášek. Lektoruje ředitelka Měk Semily, Mgr. Jitka Šedinová. Po splnění studijních povinností se může zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.

Trénování paměti

Kurzy trénování paměti vedev při MěK Semily emeritní knihovnice Růžena Buchtová, certifikovaná trenérka paměti II. stupně. Během šesti lekcí po hodině a půl si kurzisté osvojují různé techniky zapamatování. Při kurzu vznikl Klub absolventů trénování paměti, který se schází 1x měsíčně a společně podniká sportovní či kulturní výlety.

Počítačové kurzy

V rámci zvyšování počítačové gramotnosti pořádá knihovna kurzy základů ovládání nových technologií. Po kurzu „Jak na počítač“ nově nabízí kurz „Jak na tablet.“ Lektorují knihovnice Jana Hudská a ředitelka Mgr. Jitka Šedinová.

Kurz českého znakového jazyka

Kurz pro začátečníky i pokročilé pořádá Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje ve spolupráci s Městskou knihovnou Semily. Lektor kurzu: Mgr. Karel Redlich, Dis. Výstupem z kurzu je osvědčení (akreditace MPSV ČR).