Projekty na podporu knihoven

důležité informace najdete na stránce Národní knihovny ČR - Informace pro knihovny.

Stránky jednotlivých projektů

VISK - Veřejné informační služby knihoven

Program Ministerstva kultury ČR

Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT). Program VISK je členěn na devět vzájemně provázaných podprogramů

Z hlediska potřeb městských a obecních knihoven je významný zejména podprogram

VISK 3 - Informační centra knihoven

V souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR je hlavním cílem podprogramu VISK 3 systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě. Cílem je postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

Z obsahového hlediska je podprogram VISK 3 zaměřen na tyto oblasti:

  • Zahájení automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí
  • Zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven
  • Rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT
  • Zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy (funkce knihovny jako informačního centra obce)
  • Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblastí získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů
  • Využití vzájemné kooperace knihoven, muzeí a archivů při vytváření a zpřístupňování informačních zdrojů na bázi ICT.

Podmínky pro získání dotace:

  • dodržování knihovnických standardů (zaručeno pořízením knihovnického softwaru)
  • zpřístupnění webové stránky knihovny do konce roku. Pro splnění této podmínky je možno využít šablonu webu pro malé knihovny, viz zde.

Doporučujeme využívat při nákupu SW od firmy Microsoft licenční smlouvy Microsoft Select, která umožňuje knihovnám nakupovat produkty této firmy s výraznou slevou, nebo přes nadaci Techsoup. Bližší informace zde.

Zájemci o pomoc při zpracování projektu a následné realizaci se mohou přihlásit v Měk Semily – regionální oddělení, Jitka Vanclová, tel. 481 622 902, 720 486 089, region@knihovnasemily.cz nebo bachmanova@knihovnasemily.cz. 

Knihovna 21. století - K21.

Program Ministerstva kultury ČR

Podpora práce s národnostními menšinami, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí


Příručky ke stažení

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz