2000 - 2009

2000

Tento rok se podařilo získat z grantu Ministerstva kultury částku 210 tis. Kč na rozšíření a modernizaci počítačové sítě a internetu. Ing. Jiří Lukeš vytvořil knihovně 1. internetovou stránku s informacemi o její historii,  jednotlivých půjčovnách a provozní době. Knihovna vydala titul „Můj táta Bivoj“ od semilského rodáka Ladislava Mušky. Křtu knihy se účastnil ak. malíř Vl. Komárek, dalšími kmotry byli psychiatr J. Cimický a herec a malíř J. Kanyza  Kniha byla zařazena do projektu MK ČSR „Česká knihovna“, čímž měla možnost dostat se do knihoven celé republiky.

2001

V září zorganizovala knihovna mezinárodní seminář „Literární tradice české a polské strany Krkonoš“ . Zúčastnilo se jej na 50 českých. a polských knihovníků. O akci  projevil zájem i polský velvyslanec. Částku 1 056,- Eur se podařilo získat z Fondu malých projektů CBC Phare a Město Semily schválilo na úspěšný projekt příspěvek 12 200 Kč. K této příležitosti byl vydán soubor pěti historických pohlednic Semil, brožura „Semily a okolí - literární průvodce“ v polštině, pro hosty a upomínkové předměty ( např. tašky s logem MěK, kterou knihovna využívá dodnes). Hostem byla spisovatelka Marie Kubátová, akci moderovala Eliška Pilařová, redaktorka Českého rozhlasu. Byl zajištěn i překlad do polštiny.

2002

1.1.2002 odešla do důchodu ředitelka Svatomíra Hendrychová a na její místo nastoupila Miroslava Vrbenská.  Počet pracovníků Městské knihovny se tak snížil na čtyři.  Protože dotace Města do rozpočtu organizace pro tento rok výrazně poklesla, nebylo nutné snižovat mzdy jednotlivých pracovníků. Od července začala knihovna v oddělení pro dospělé čtenáře půjčovat knihy elektronicky  prostřednictvím  výpůjčního systému Lanius 3 a mohly tak být zrušeny knižní lístky. Zrychlilo se půjčování a zvýšila informovanost o knihách a poplatcích, upomínkách i statistice. V návaznosti na změnu územních plánů ČR přechází knihovna z východočeského kraje pod Státní vědeckou knihovnu Liberec .

Ke 120. výročí narození I. Olbrachta vyhlašuje kulturní komise společnou akci  městských organizací „Rok Ivana Olbrachta“. Knihovna uspořádala literárně-vlastivědnou soutěž pro děti 3. – 9. třídy základních škol. Žáci poznávali osobnosti, semilské reálie a jednotlivé tituly v díle Ivana Olbrachta. Soutěže se zúčastnilo  154 žáků místních škol. Poprvé se nocovalo v knihovně. Byla to obdoba v českých knihovnách nově vyhlášené Noci s Andersenem. Semilská noc byla věnovaná Ivanu Olbrachtovi. Knihovna uspořádala velmi vydařenou besedu se spisovatelkou Marií Kubátovou k jejím 80. narozeninám . Celkem v tomto roce proběhlo 110 akcí pro 2 649 účastníků.

2003

V souvislosti se zrušením Okresního úřadu v Semilech byla připojena Okresní knihovna k Městské a ta byla Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pověřena výkonem regionálních činností. Se zřizovateli (městy a obcemi) základních knihoven regionu byla uzavřena Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb, mezi které patří zejména poradenská a konzultační činnost; metodické návštěvy; statistika knihovnických činností; vzdělávání knihovníků – semináře, porady; tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce; pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů; nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele a jejich distribuce; servis výpočetní techniky a další činnosti vedoucí k rozvoji knihoven semilského regionu. Regionální oddělení rozšířilo svoji činnost i na bývalé metodické obvody Jilemnice a Turnov a začalo poskytovat služby 71 knihovnám okresu. Finance na základní činnosti regionálního oddělení (především nákup knih a mzdy) dotuje stát prostřednictvím Libereckého kraje. Knihovna tak hospodaří s dvojími finančními prostředky – kraje a Města Semily.

V dětském oddělení bylo také zavedeno elektronické půjčování knih. Knihovna používala 10 počítačů a veřejnosti poskytovala 4 internetová místa. Koncem roku proběhla výstava snímků soutěže fotoamatérů na téma „Nejkrásnější strom v okolí“. Sešlo se 50 snímků od 20 autorů. K 75. narozeninám Ladislava Mušky vydala knihovna jeho titul „Jako chmýří pampelišek“ , který je vzpomínkou na dětství v Semilech na břehu Jizery.  V rámci Týdne knihoven se knihovnice zúčastnily celostátního happeningu v Opavě, který nesl motto „Indiánské léto“. Ve vlastnoručně zhotovených kostýmech zde vyhrály.     

2004

Ke 140. výročí svého založení uspořádala knihovna v místním muzeu velkou výstavu z historie semilského knihovnictví a na jaře vydala knihu režisérky Věry Šimkové-Plívové „Divizna / Vlčice“ . Při příležitosti 70. narozenin autorky proběhl v knihovně slavnostní křest. Byl vydán kalendář s obrázky dětských prací z výtvarných soutěží pořádaných dětským oddělením. Celostátní Týden knihoven zahajoval opět dvoudenní happening, který se konal díky vítězství v Opavě tentokrát v Semilech. Zúčastnilo se jej téměř 200 knihovníků z celé republiky. Kromě prohlídky výstavy v muzeu jim knihovna připravila na zahradě i výstavu objektů Petra Paneva „Šrot Art VI.“

Veřejnost projevuje stále větší zájem o internet. Oproti předchozímu roku jej využilo 620 osob, což je téměř 2x tolik. V dospělém i dětském oddělení byl zprovozněn výpůjční protokol Lanius 3 pro půjčování časopisů.

2005

Tento rok knihovna uspořádala několik výstav -  ke 150. výročí úmrtí Boženy Němcové si mohli návštěvníci prohlédnout různá vydání „Babičky“,  zajímavá byla celostátní putovní výstava textilních a papírových záložek, na podzim se představilo 14 fotoamatérů se 74 snímky na téma „Kostely, kaple, kapličky“. Veřejnost se mohla setkat na besedách např. s Jaroslavem Krčkem nebo Vráťou Ebrem, proběhl křest knihy Krakonošův rok za účasti  spisovatelky M. Kubátové a dalších hostů. Dětské oddělení se připojilo k nové celostátní akci  Slavnost slabikáře. Prvňáčci pozvaní závěrem školního roku do knihovny museli prokázat znalost čtení a poté byli pasování na čtenáře knihovny. Odměnou dostali zdarma svůj první čtenářský průkaz.  Regionální oddělení vydalo „Zpravodaj“ pro knihovníky obecních knihoven. Obecní knihovna Košťálov za pomoci regionálního oddělení získala čestné uznání SKIP. Ve 48 obecních knihovnách se podařilo zavést pro veřejnost počítač s internetem.

2006

Knihovna zakoupila novou kopírku zn. Konica, která umožňuje i tisk z PC. Upozorňuje městské zastupitele na nedostatek peněz na nákup literatury. Podle standardu MK ČR je doporučená částka 30-40 Kč na 1 obyvatele ročně, částka z rozpočtu Města Semily  ale činí jen 10 Kč. Na besedách pro dospělé se představila např. herečka Květa Fialová nebo ředitel Botanické zahrady v Praze na Slupi Václav Větvička. Dětské oddělení uspořádalo 53 akcí, kterých se zúčastnilo 1 283 dětí. V září se knihovnice zúčastnily 10. knihovnického happeningu v Praze. Na Letné předaly generálnímu řediteli Národní knihovny Mgr. Vl. Ježkovi za Semily základní kámen do plánované stavby nové budovy NK. Pro další komplikace s podobou nedošlo k výstavě nové knihovny, základní kameny z jednotlivých měst, včetně semilského, jsou ale vystaveny v interiéru NK.

2007

Z grantového programu  MK ČR – VISK 3  získala knihovna 45 tis. Kč na počítačové vybavení.

Na podporu dětského čtenářství spolupracuje knihovna s Centrem pro rodinu M.E.D  Semily. V rámci akce „Celé Česko čte dětem“ připravilo dětské oddělení nový projekt pro nejmenší nazvaný „SMolíček“, který spojuje četbu, hry i tvořivost dětí. Za mnohé aktivity získala Městská knihovna Semily certifikát „Společnost přátelská rodině“. V Krajské vědecké knihovně v Liberci převzala ředitelka M. Vrbenská z rukou Mgr.Rut Kolínské, zakladatelky hnutí mateřských center  v České republice, cenu za „srdečný a lidský přístup knihovnic při tvorbě programů pro děti a rodiče“.

V tomto roce knihovnu navštívilo 16 129 návštěvníků, dalších 2 732 lidí se účastnilo různých akcí a je evidováno 11 858 virtuální návštěvníků webových stránek. Regionální oddělení vykonalo 195 metodických návštěv a 132 konzultací. V okrese eviduje 7 787 čtenářů a 100 820 návštěvníků. Nárůst přináší možnost využívání internetu v knihovnách.

Celý rok probíhala jednání o umístění knihovny do budovy Jitřenky na náměstí, kterou bude Město Semily nově rekonstruovat. Rozhodování přináší velké emoce veřejnosti. 

2008

Za pomoci grantu Libereckého kraje vydala knihovna sbírku básní Heleny Chuchlíkové  „Pozdní hodina“. V rámci celostátní akce „Rosteme s knihou“ vyhlásilo dětské oddělení dlouhodobou soutěž, při níž děti po přečtení knih řešily úkoly na podporu dětského čtenářství nazvanou „Knihocválání“. Vítězům bylo odměnou odpoledne strávené na koňské farmě. O prázdninách se uskutečnila na zahradě knihovny beseda se zahraniční reportérkou Petrou Flanderkovou o knize  reportáží, které natočila během svého působení ve Spojených státech, „Objektiv v USA“. Proběhlo i setkání se spisovatelem L. Muškou, semilským rodákem, k jeho 80. narozeninám a křest knihy Jaroslava Křapky „Poudání vo poudání“ . Celkem se uskutečnilo 148 akcí, kterých se zúčastnilo 2 863 děti i dospělých.  Evidovaným čtenářům byl umožněn přístup na internet zdarma, ostatní návštěvníci mohli internet užívat dál za poplatek.

2009

Počítačový program Lanius je třeba již nahradit modernějším knihovním systémem Clavius. Z grantového programu MK ČR – VISK 3 – se podařilo získat na převod systémů 204 tis. Kč. Tím byl veřejnosti na webu zpřístupněn katalog knihovního fondu.  Lidé si mohli začít  sami z domova knihy rezervovat i prodlužovat výpůjčky. Novou čtenářskou soutěží pro děti bylo tzv. „Hvězdoplutí“. Pro její účastníky byla určena Noc s Andersenem, která se zaměřila na hvězdy. Děti i někteří rodiče se zúčastnili večerního pozorování oblohy s amatérským hvězdářem. Nejúspěšnějším soutěžícím byl za odměnu připraven výlet za tajemstvím na hrad Houska po stopách K.H.Máchy podle knihy I. Březinové. Knihovna uspořádala v tomto roce 150 akcí pro děti a dospělé. Lidé se mohli setkat např. s meteoroložkou Taťánou Míkovou nebo herečkou Miriam Kantorkovou a dalšími osobnostmi.

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz