1980 - 1989

1980

Byla ustavena SK Studenec. Vedení OLK a metodické oddělení se stěhují do budovy ONV na náměstí (tzv. „Papírák“ za lékárnou, který je dnes již zbořen). Knihovna vydala monografii „Vratislav Šantroch, komunista a novinář, 1910-1941“. 27. 11. převzala ředitelka knihovny L. Vítková na celostátním aktivu v Praze čestné uznání Ministerstva kultury v soutěži Aktivity veřejných knihoven k 35. výročí osvobození. Byl také udělen diplom SSR za aktivní propagaci slovenské literatury. Do knihovny nastoupila paní Růžena Buchtová,  která dosud pracuje v půjčovně pro dospělé. Knihovna začíná budovat kartotéku regionálních osobností.

1981

Knihovna je umístěna v 5 objektech ve městě, což způsobuje provozní problémy. Tento rok je zavedena bibliograficko-informační služba. Závěrem roku připadá dle statistiky na 1 občana 4,3 výpůjček. Otevírá se další středisková knihovna v Rovensku pod Troskami.

1982

Od 1.1. se stává další střediskovou knihovnou městská knihovna v Rokytnici nad Jiz. Na vydávání bibliografií byla ustavena  paní Sv. Hendrychová. Zpracovala např. obory : Pedagogika a psychologie, Život v přírodě, Životopisné romány, N. V. Gogol atd. Podle závěrečné statistiky je vidět využití knihovny - 40,3 % žáků a 17,8 % všech obyvatel Semil.

1983

V rámci akce „Březen – měsíc knihy“ navštívila 31. 3. knihovnu Semily delegace spisovatelů. J. Hanzlík, V. Steklač a redaktor Čs. rozhlasu Pavel Kosík. Večer s nimi proběhla beseda pracovníků z oblasti kultury a druhý den  byla akce uzavřena na krajském semináři v Hradci Králové.

1984

V květnu byla jmenována ředitelkou paní Marie Morávková. V knihovně proběhla revize celého knižního fondu. Byly zároveň doplněny chybějící katalogizační lístky do všech katalogů. Práce byla náročná a proto byla knihovna pro veřejnost dva měsíce uzavřena.

29. 8. vznikla Brigáda Socialistické práce. Proběhla beseda pro knihovníky se sovětským knihovníkem Tokarčukem a konference k besedám o sovětské literatuře. V rámci Dnů polské kultury v ČSR ve dnech 5. – 30. 6. uspořádala knihovna výstavy knih, tisku a propagačních materiálů. Za činnost v komisi pro práci s knihou při OV SSM byla v Praze oceněna paní Sv. Hendrychová. Cenu jí předával spisovatel Rudolf Křesťan. Dcera semilského rodáka nakladatele a překladatele Stanislava Minaříka písemně zažádala o uspořádání vzpomínkové akce při příležitosti 100. Výročí jeho narození a 40. výročí úmrtí u jeho hrobu v Semilech. Na návrh nebyla však žádná reakce ze strany  kulturních činitelů.

1985

Knihovna  uspořádala  besedu  se spisovatelem  Jiřím Žáčkem,   Petrem Bílkem a Ivo Šmoldasem.

Do oddělení zpracování fondu nastoupila nová pracovnice slečna Jana Patková (později Hudská), která je v regionálním oddělení  dosud. V Okresní knihovně tak tehdy pracovaly: ředitelka M.Morávková, metodičky M. Dohnalová a G. Vrabcová, ekonom M. Bušanská, vedoucí oddělení zpracování fondu S. Hendrychová, v dětském oddělení H. Kousalová, v oddělení pro dospělé čtenáře V. Balatková a vedoucí J. Vanclová a Eva Kašpárková v oddělení politické literatury. Tam se podařilo instalovat nové zářivky. Ve všech knihovnách okresu bylo k politickým a kulturním výročím uspořádáno 180 besed a 630 výstavek a instalováno 550 nástěnek.

1986

Tento rok byla částečně upravena půjčovna pro dospělé čtenáře v Čapkově ulici – objevily se nové regály,  bylo instalováno další zářivkové osvětlení, zapojeno nové plynové topení a elektrický bojler.

Metodické oddělení pomáhá při zpracování knižního fondu v Střediskové knihovně Studenec a v Městské knihovně v Harrachově. V Místních lidových knihovnách semilského metodického obvodu bylo zavedeno řazení knih podle MDT (mezinárodního desetinného třídění). V semilské knihovně proběhlo během roku 13 besed (např. se šéfredaktorem Rudého práva Janem Pilařem).

Knihovna se zapojila i do pomoci při sběru brambor a na fond solidarity odeslala 1 % z platu každé knihovnice.  Na Nouzově byla zrušena pobočka.

1987

Nevhodné umístění jednotlivých pracovišť na mnoha místech města mělo být vyřešeno zakoupením bloku domů č. 73, 74 a 410 v Husově ulici. Náklady na rekonstrukci byly kalkulovány na 15 mil. Kč a předpoklad dokončení stavby byl v roce 1992. K rozhodnutí přemístění jednotlivých pracovišť knihovny do nových prostor snad přispěla havárie prasklého vodovodního potrubí v půjčovně pro dospělé čtenáře 23. 6. 1987. Knihovnice se zde dvě noci střídaly u čerpání vody. Jakousi odměnou jim byl na podzim zájezd do knihoven v Kroměříži a Uherském Hradišti. Na čtenářskou besedu do Semil zavítal ilustrátor Vladimír Renčín.

1988

S velkým zájmem se setkalo otevření nového hudebního oddělení v Tyršově ul. 354. Půjčují se tu gramodesky a audiokazety. Hudbu a mluvené slovo je možné poslouchat také prezenčně přes sluchátka.  Do tohoto oddělení nastoupila paní Lenka Klikarová (ta dosud pracuje v půjčovně pro dospělé). Profesionální pracovníci knihoven okresu se zúčastnili dvoudenního zájezdu do knihoven v Chomutově a Klášterci n. O. Knihovna uspořádala minifestival Klubu mladých čtenářů. Zazněly referáty, bylo možné prohlédnout si vystavené kroniky… Účastnili se jej hosté z nakladatelství Albatros. Zima tohoto roku byla pro knihovníky i čtenáře náročná. Stanovené limity na spotřebu plynu způsobily, že se topilo se jen ve dvou kancelářích, protože za překročení limitu hrozila pokuta (každý 1 m3 / 10 Kč). Knihovně byla  tohoto roku udělena Rudá standarta ONV Semily „Za vynikající práci“. Paní Sv. Hendrychová obdržela poděkování za 25 let práce v Okresní lidové knihovně.

1989

V průběhu roku dochází ke stěhování oddělení zpracování fondu, metodického oddělení a vedení knihovny do domu č. 74 v Husově ulici a pokračuje rekonstrukce domů č. 73 a 470.

Změnil se způsob katalogizace knih na krajskou centrální.  Profesionální knihovny v okresu posílaly objednávky do okresní knihovny, která je kompletovala a posílala do SVK Hradec Králové. Odtud katalogizační lístky přicházely zpátky do okresní knihovny, ta je roztřídila a poslala do jednotlivých střediskových a městských knihoven. SK Vysoké n. J. získala uznání Ministerstva kultury ČSR. Po 17.11. prožívají knihovnice velké společenské změny. Koncem roku nastupuje do hudebního oddělení paní Mirka Vrbenská  (v letech 2002 – 2012 ředitelka knihovny).

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz