1960 - 1969

1960

Od 1. července se změnou územní reorganizace knihovna mění na Okresní lidovou knihovnu, která má poskytovat metodické, bibliografické, informační a meziknihovní výpůjční služby. Jsou potvrzena 4 systemizovaná pracovní místa, ředitel, 2 metodičky a 1 knihovnice. Knihovna pořádá další besedy pro veřejnost. Rudolf Hlava připravil pořad k 43. výročí VŘSR „Olbrachtovou cestou za poznáním“ a František Mizera zpracoval téma „Sovětské umění v odboji“. Na pionýrském táboře v Košťálově uspořádala knihovna besedu „Spisovatelé Podkrkonoší“. Knihovna byla rozšířena o jednu místnost a byl otevřen koutek s literaturou pro děti.  Pro lepší činnost knihovny byla ustavena 12 členná knihovní rada, jejímž předsedou byl zvolen Dr. Vladimír Daníček, členem mj. i výtvarník Vladimír Komárek. Začíná se budovat názvový katalog krásné literatury a knihovna zavádí nákup knih pro putovní soubory, které jsou určeny  vesnickým knihovnám v okrese. V roce 1962 uspořádala knihovna oslavy k 80. výročí narození I. Olbrachta pod názvem „Olbrachtovy Semily“. Za účasti manželky Jaroslavy Olbrachtové a rodiny Antonína Zemana se promítaly filmy „Komedianti“, „O ševci Matoušovi“ a „Prstýnek“. Následoval cyklus přednášek,  slavnostní večer a pokládání věnců u sousoší Otec a syn. Oslavy byly zakončeny zájezdem po stopách Ivana Olbrachta a Antala Staška.  Další cyklus pěti večerů pod názvem „Život a dílo Boženy Němcové“ se konal k 100. výročí jejího úmrtí. Navštívilo jej celkem 1 100 občanů. Z dalších besed to bylo např. vyprávění Vladimíra Komárka o starém ruském výtvarném umění či beseda se spisovatelkou Annou Sedlmayerovou.

Z  Okresní knihovny Hradec Králové knihovna obdržela dar 400 ks zemědělské literatury k posílení fondů knihoven v okrese. Bylo vykonáno 81 metodických návštěv v 54 knihovnách. V Semilech proběhla kontrola a z její zprávy lze přečíst, že : „ … je nutno zajistit vyhubení krys ve skladu knih.“  V tomto roce byl také založen systematický katalog naučné literatury. Následujícího roku 1961 odešel do důchodu knihovník Karel Vrba

1963

Při knihovně byl založen Klub přátel poezie. Ten byl využíván při literárních  večerech přednesem básní a ukázek z literatury. Knihovna uspořádala literární zájezd do východních Čech po stopách Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků. Knihovnicí se stala hned po škole slečna  Svatomíra Pilousová (později Hendrychová).  Knihovna zakládá knihu přání a stížností.  20. 12. byla ředitelka Jitka Petrušková převedena do invalidního důchodu. Zastupovala jí paní Kopecká V tomto roce zemřel František Flos člen knihovní rady a kulturní činitel ve městě  (bratr spisovatele J. V. Flose).

1964

Knihovna uspořádala soutěž „Nejlepší čtenář sovětské literatury“. Přihlášeno bylo 78 dětí, které přečetly 800 knih sovětských autorů, z toho 203 v originálu. V nákladu 1 000 ks vydala knihovna 30 stránkový sborníček „Sto let knihovny v Semilech“ s grafickou obálkou od akad. malíře Vladimíra Komárka. Náklady na vydání činily 2 500 Kč. Za dobu 100 let činnosti dosáhl knihovní fond 18.753 svazků.

1965

pro okolní obce připravila knihovna 18 putovních souborů knih s 257 svazky. Činnost se zaměřuje na zemědělskou literaturu.  Pro místní lidové knihovny okresu bylo proto vytvořeno 6 tematických souborů se 135 knihovními svazky zemědělské literatury a pro pracovníky JZD ve Stružinci a Nové Vsi uspořádala knihovna cyklus čtyř přednášek. Další beseda je zaměřena na 20. výročí osvobození republiky. Knihovně bylo doporučeno v metodické činnosti věnovat pozornost obcím, kde je dosud velká religiozita a vybírat jejich čtenářům více pokrokové literatury. ONV Semily nařizuje okamžité stažení kulatého razítka se státním znakem, protože jej mohou používat pouze státní orgány. Semilský okres navštívila v rámci celostátních setkávání s pracujícími delegace spisovatelů Vladimír Neff a Jiří Pištora. ONV Semily zasílá blahopřání PaeDr. Vladimíru Daníčkovi k 60. narozeninám s poděkováním za kulturní a osvětovou činnost ve městě a za výchovný vliv české knihy na mládež.

1966

Knihovna eviduje 1449 čtenářů, z toho 564 dětí. V tomto roce byla zrušena platba 0,20 Kč za knihu a byl zaveden čtenářský roční paušální poplatek za půjčování – pro dospělé 10 Kč, studenti, učni a důchodci 5 Kč, děti zdarma. Do průkazu vylepovali knihovníci známky s uhrazenou finanční hodnotou. Autorem grafického návrhu známky byl Vladimír Komárek.   

Od 1. 9. nastupuje nový ředitel Věnceslav Mikeš. Knihovna zařazuje dál do místního rozhlasu pravidelné relace o literatuře.

1967

Klub přátel poezie organizuje poetické večery. O pořadu k 100. výročí narození Petra Bezruče  se pochvalně psalo i v deníku VČ kraje Pochodeň, o polské poezii přednášel předseda Svazu čs. spisovatelů, básník a překladatel Jan Pilař. Knihovna pořádá literární zájezd po stopách Fráni Šrámka. Tématem Literárního pátku je „Semilsko v české literatuře“, k 85. výročí narození Ivana Olbrachta probíhá přednáška dr. Jiřího Opelíka, pracovníka ústavu pro jazyk český. Knihovna vydala pro čtenáře v Místních lidových knihovnách seznam doporučené literatury nazvaný „Co nového vyjde“. Metodické oddělení vykonalo v tomto roce 215 návštěv v obecních knihovnách.  Odbor kultury ONV nepřijal literární pozůstalost semilského rodáka, žurnalisty, překladatele a nakladatele Stanislava Minaříka (*1884). Byla v ní uložena korespondence, rukopisy ruských spisovatelů, ilustrace např. Josefa Lady, V. H. Brunnera či obálky K. Teiga. Je kritizován stav prostor Okresní knihovny – přeplněnost knihami, vlhké zdi, plíseň.

1968

V okrese je 114 místních lidových knihoven. Okresní lidová knihovna má 6 zaměstnanců: ředitel V. Mikeš, metodičky D. Kubíčková , K. Jiřičková a M. Morávková, knihovnice Sv. Hendrychová a M. Zbořilová – dětské oddělení a půjčování časopisů. Na základě akčního programu ONV dostává metodické oddělení okresní knihovny na starost zřizování sítě 10 střediskových knihoven s profesionálními pracovníky. Práci si rozdělili podle oblastí : Dana Kubíčková - jižní obvod, Marie Morávková - střední obvod, M. Zbořilová - severní obvod, V. Kmínek – obvod Jilemnice, Karel Alt - obvod Turnov.

Po vstupu sovětských vojsk v srpnu 68 dochází k aféře s tiskem letáků. Následuje vystěhování a nepodmíněný trest pro otce jedné pracovnice, který vzal „vinu“ na sebe. Konají se dál Literární pátky např. „Bohumil Říha“,  „85. výročí narození J. Haška“, „150. výročí narození F. L. Riegra“ či pásmo poezie J. Skácela s recitací Julie Charvátové. V celostátním časopisu Čtenář vychází článek „Pohlednice ze Semil“, který čerpal z jubilejní ročenky Okresní lidové knihovny v Semilech. Od 29. 9.68 byl zaveden v knihovně pětidenní pracovní týden (z dosavadních 44  hodin týdně je pracovní doba snížena na 42,5 hod.)

1969

V lednu  se koná již XX. literární večer věnovaný J.Š.Baarovi, v němž přednášel PaeDr. V. Daníček. Další pořady v tomto roce přiblížily Otakara Březinu, cestovatele L. M. Pařízka, čtenáři se setkali také s Jarmilou Glazarovou a hovořilo se nejen o její knize Roky v kruhu ale i o politických událostech. Návštěvnost byla nezvykle velká. XXVII. literární večer proběhl v hřbitovním kostele Jana Křtitele na Koštofranku. Bylo možné shlédnout jeden z večerů Lyry Pragensis s duchovní tematikou. Milan Friedl přednesl text starozákonní knihy Job za varhanního doprovodu prof. Milana Šlechty. Ke 2. výročí pobočky Klubu přátel poezie v Semilech knihovna uspořádala setkání s básníky Antonínem Brouskem a Josefem Bruknerem. 29. literárního večeru se účastnila Dr. Eva Bešťáková s tématem Sovětská  avantgarda 1910 – 1935.

V tomto roce bylo zakoupeno 60 ks regálů pro půjčovny OK.  Byl založen Klub mladých čtenářů (KMČ), který byl velmi aktivní, zúčastňoval se pravidelně i sjezdů Klubu v Praze.

Kontakt

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
Tyršova 49
Semily
513 01

481 622 902

IČO 00856100

    

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© Městská knihovna Semily 2015

Městská knihovna Semily - půjčování knih, časopisů, průvodců, map a audio CD, webmaster: reditelka@knihovnasemily.cz